Systema Naturae 2000 / Classification

- Parker (1982) -

Life
 Superkingdom Eukaryotae
 Kingdom Animalia
  Subkingdom Eumetazoa

   Phylum Chordata Details ST:(Chordata)
   Ref=(d)Bock,1982/vol. 2:822; N=10c;115o;881f;3122g;783s;13ss+1f;6g;7s;1ss+1c;3o;2f;1g(o)
   
    Subphylum Tunicata Cuvier Details SN:(Subphylum Urochordata)
    Ref=(d)Goodbody,1982/vol. 2:823; N=3c;6o;18f;56g;2s(o)
    
    Subphylum Cephalochordata Details ST:Phylum Cephalochordata
    Ref=(d)Azariah,1982/vol. 2:829-830; N=2f;3g;3s(g)
    
    Subphylum Vertebrata Details ST:Vertebrata
    Ref=(d)Bock,1982/vol. 2:830; N=7c;109o;861f;3063g;778s;13ss+1f;6g;7s;1ss+1c;3o;2f;1g(f)
    


Home

20/06/2003 12:28:32 Created by Systema Naturae 2000 Publisher 1.0