The Taxonomicon
Home
Site map | Contact
Under construction
Taxon: Family †Longirostravisidae Zhou & Zhang, 2006 (bird)
 Entity: 

Authorship

SN2000 author citation Z. Zhou & F. Zhang, 2006
Original name Zhou, Z. & Zhang, F. 2006. Vert. PalAsiat. 44 (1): 79.
Original rank loc. cit.
Original spelling loc. cit.

Types

Nominotypical taxon ofLongirostravisiformes (Order) Zhou & Zhang, 2006
TypeLongirostravis (Genus) Hou, Chiappe, Zhang & Chuong, 2004

Synonyms

InLongipterygidae (Family) Zhang, Zhou, Hou & Gu, 2001 Ref: M. Wang et al., 2014: fig. 10. [inferred]
©2004-2024 Universal Taxonomic Services
Last updated: 1 Feb 2024